In de raad

Budget 2014 & Meerjarenplanning 2014-2019

Tussenkomst van fractieleider Christian Verougstraete over het Budget 2014 & Meerjarenplanning 2014-2019 van de stad Oostende - Gemeenteraad 14/12/2013

Voor het eerst worden zowel de meerderheid als de oppositie geconfronteerd met het nieuwe systeem van de beleids-en beheerscyclus  (BBC) voor het opstellen van het budget en met de verplichting een Meerjarenplanning 2014-2019 op de raad te brengen. De besturen moeten erin aantonen dat zij jaarlijks op kasbasis in evenwicht zijn en tegen het einde van de bestuursperiode ook een structureel evenwicht kunnen handhaven.
 
Het is uitermate een nieuwe methode die voor ieder van ons een aanpassing vereist bij het lezen van het budget.
 
Rekening houdend met de zware financiŽle problemen waarmee onze steden en gemeenten geconfronteerd worden is het vandaag de dag geen geschenk om schepen van financiŽn te zijn en U erkent, Mevrouw de schepen, dat het opmaken van het budget nog nooit zo moeilijk is geweest.
 
We weten allemaal dat onze steden te kampen hebben met een sterke verhoging van de uitgaven voor de financiering van de ambtenarenpensioenen, met de negatieve gevolgen van de economische crisis en met  effecten van beleidsmaatregelen van andere hogere beleidsniveau’s. 
 
Ook Oostende ontsnapt hieraan niet en het kan dan ook niet anders dat U de komende jaren verder gaat met natuurlijke personeelsafvloeiingen en met verdere besparingen, die volgens U nog verder moeten worden doorgedreven, gezien U nu al aankondigt dat een nieuwe besparingsronde vereist is in de loop van de eerste semester van 2014. 
 
Blijkbaar hebt U bij de opmaak van huidig budget uw collega’s niet kunnen overtuigen van de ernst van de situatie, die mede veroorzaakt werd door het Sinterklaasbeleid  en de overinvesteringen van de vorige legislaturen. 
 
Tevens wordt U geconfronteerd met tegenvallers als de afrekening van de tekorten van het Henri Serruysziekenhuis ten bedrage van 3 miljoen €, de schuldvergelijking met het BGB dat de stad 1,9 miljoen € kost, om niet te spreken over de dading met Muziek Hall die de stad ook 1,95 miljoen € kost. 
 
Resultaat van dit alles is dat U uw reserves langzamerhand opsoupeert.
 
Van de beloofde intentie om de schulden onder de 100 miljoen te brengen komt niets van in huis, gezien deze thans 124 miljoen € bedragen.
Ik kan dan ook alleen maar vaststellen dat U uw huiswerk de volgende maanden zal dienen te herdoen en verdere besparingen via werkingskosten, rationalisatie van het gebouwenbestand van de stad en efficiŽntiewinsten noodzakelijk zullen zijn.
 
U verhoogt de belastingen voor de Oostendenaars niet, maar vergeet niet dat deze al op een hoog niveau gebracht werden in de vorige legislatuur, meer specifiek de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Het zijn dan ook de eigenaars van onroerende goederen die instaan voor het grootste aandeel in de ontvangsten van de stadsbelastingen. 
 
Het  investeringsbudget voor de komende 6 jaar bedraagt 101,6 miljoen €, wat lager is dan de vorige legislatuur, hetgeen ook logisch is gezien de huidige financiŽle toestand,  maar waarbij ook hier de vraag dient gesteld te worden of U dit investeringsniveau zal kunnen halen ? 
 
Autonome gemeentebedrijven
 
1) Het autonoom gemeentebedrijf Vismijn Oostende werd 2 jaar geleden in vereffening gesteld en we wachten met een bang hart af wat dit de stadskas zal kosten na het afsluiten van de vereffening.
 
2) De financiŽle problemen van AGSO worden op termijn aangezuiverd door de verkoop van de site KTA1, maar we blijven zitten met een grote onbekende, waaromtrent het zeer stil blijft, namelijk het Kursaal. 
Ik zou dan ook graag eens van het bestuur willen vernemen, wat de stand van zaken is omtrent het Kursaal en hoe het bestuur dit cruciaal Kursaalprobleem gaat oplossen ?
 
3) Het faillissement van Transeuropa, met een uitstaande schuld van rond de 2,5 miljoen € tegenover de Haven Oostende, hebben ook het AGHO zwaar getroffen. Daarbij dient nog geteld te worden de kosten voor de instandhouding en de veiligheid van de achtergelaten schepen.
Door dit faillissement zijn de trafiekcijfers enorm gedaald. De  activiteiten in de offshore sector nemen wel sterk toe maar vertalen zich niet in trafiekcijfers. 
 
Ik blijf erbij dat men er zich moet voor hoeden om niet alles in te zetten op ťťn bepaalde havenactiviteit, maar wel te mikken op diverse sectoren. Daarbij mag de ingeslagen weg van ontwikkeling van de haven naar een energy –port, ook de dynamiek van de aldaar bestaande KMO – bedrijven en traditionele pijlers van onze haven zoals de visserij en roro niet in het gedrang brengen.  
 
Hoge werkloosheidsgraad
 
Inzake tewerkstelling is er nog veel werk aan de winkel en schiet U nog steeds tekort.
De werkloosheidsgraad in Oostende bedraagt thans 12,40 %, en verklaart dan ook voor het grootste deel de kansarmoede in onze stad.
Zonder tewerkstelling kan U geen jonge gezinnen in Oostende houden of naar Oostende lokken.
Vandaar dat uw initiatief om in het budget jaarlijks 900.000 € te voorzien voor kinderopvang onze steun geniet, omdat juist via kinderopvang de ouder(s) de mogelijkheid krijgen om zich te herscholen, werk te gaan zoeken en effectief te gaan werken.
 
Huisvesting 
 
Uw Woonplan om tegen 2020 , 3000 nieuwe woongelegenheden te realiseren, waarvan 750 ťťnsgezinswoningen en 20 % sociale woningen kunnen wij volledig onderschrijven.
Wanneer in Vlaanderen gemiddeld 75 % van de bewoners eigenaar zijn van hun woning, ligt dat cijfer uitzonderlijk laag in Oostende met een percentage van de 46 %.
Dit cijfer dient dringend omhoog getrokken te worden gezien het bezit van een onroerend goed een bijkomende pensioenpeiler is voor de oude dag.
Het toekennen van premies om jonge gezinnen met beperkte financiŽle mogelijkheden te ondersteunen in de aankoop van een eerste en enige woning en de terugbetaling van het stadsdeel in de onroerende voorheffing, kan hiertoe bijdragen en op onze steun rekenen.
 
Cultuur
 
Nu we eindelijk beschikken over een cultureel centrum “De Grote Post” dienen we dit centrum alle mogelijkheden te bieden om zich volledig te kunnen ontwikkelen en te laten fungeren als een aantrekkingspool voor Oostende. Daarom begrijpen wij niet dat U de subsidie terugschroeft van 1.231.000 € in 2013 naar 1.100.000 in 2014, waarbij een tekort bestaat om het cultuurcentrum naar behoren te doen functioneren.
 
In het Meerjarenplan 2014-2019 wordt melding gemaakt van het onderzoeken van de mogelijkheden tot ontwikkeling en realisatie van een maritiem museum en aquarium. 
Vraag is of deze realisatie opgenomen is in uw investeringsbudget voor de komende 6 jaar ?
 
Parkeerbeleid
 
In het nieuw bestuursakkoord werd melding gemaakt van een evaluatie van de samenwerking tussen de stad en de private parkeerbeheerders. Tot op heden blijft het hieromtrent stil. Wat is terzake de stand van zaken ? 
 
Veiligheid & drugs
 
De installatie van camerabewaking heeft zijn nut bewezen voor het oplossen van en het terugdringen van misdrijven. 
Waarbij de criminaliteitscijfers voor het jaar 2012 algemeen een dalende tendens vertonen, kan dit niet gezegd worden voor de cijfers van inbraken in woningen, die een stijging vertonen. 
 
Niettegenstaande verhoogde inspanningen door uw bestuur, blijft het druggebruik  verontrustende vormen aan te nemen. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om naast preventieve maatregelen ook repressief op te treden.
 
Terug