Nieuws en actualiteit
Reactie op interpellaties over de uitspraak van de burgemeester over marginalen.

Reactie van Christian Verougstraete op de interpellaties over de uitspraak van de burgemeester over marginalen. - Gemeenteraad 18/10/2013

Ik heb het interview van onze burgervader in het weekblad Knack van verleden week meerdere keren herlezen, omdat het artikel mij de indruk gaf dat een partijgenoot aan het woord was.

De analyse die onze burgemeester maakt is dezelfde analyse die het Vlaams Belang al meer dan 18 jaren !! in deze gemeenteraad naar voor brengt.

In dit interview wordt de werking en het beleid van het OCMW in vraag gesteld. Oostende is een aantrekkingspool voor nieuwe Belgen en leefloners met alle problemen tot gevolg , die onze kuststad in een slecht daglicht brengen.

Het beeld dat onder de vorig OCMW-voorzitter is gegroeid “de sinterklaas en betuttelingspolitiek “zorgt voor een aanzuigeffect en een uithangbord van een genereuze OCMW. Onze stad is voor deze mensen het nieuwe mekka aan de kust. Ook dit feit kaarten wij al jaren via cijfers en tussenkomsten aan, dit meestal met enkel verwijten van racistische opmerkingen van onze kant.

Er is wel degelijk een verband tussen het beleid van het OCMW en het aantrekken van mensen met problemen. Onze stad heeft duidelijk nood aan een sociale mix van begoede en minder begoede mensen. Het is dan ook de taak van de stad zich in te zetten op het activeren van leefloners en het creŽren van jobs. Met een werkloosheidsgraad van 11,48 op 1000 inwoners telt Oostende het hoogst aantal werklozen in onze regio.

Ik hoop dan ook dat het onderzoek dat onze burgemeester voorstelt op een objectieve manier gevoerd wordt, dat eindelijk het OCMW zich houdt aan haar kerntaken en de nodige initiatieven genomen worden om de problematiek van armoede in onze stad op te lossen.

Ik heb dan ook volgende vragen:

  • Hoe zal U een campagne voeren om iedereen duidelijk te maken dat de hemel niet in Oostende ligt?
  • Wanneer en over welke periode komt er een onderzoek naar deze problematiek ?
Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de ondertunneling van de Elisabethlaan.

De bedoeling van de ondertunneling van de Elisabethlaan was om het zwarte punt, op de hoek met de Torhoutsesteenweg, weg te werken, echter blijven de problemen en gevaren reŽel op deze locatie. De meeste dodelijke slachtoffers vielen bij de dodehoekongevallen, die kans is er nog steeds.

Het oversteken van de Elisabethlaan wordt verboden. Alle verkeer moet dus afslaan op de Torhoutsesteenweg, die nu al oververzadigd is en dit zal, naar onze mening,  zorgen voor sluikverkeer in de omliggende straten. Ook het zware verkeer blijft bovengronds voor de bevoorrading van de winkels.
Daarnaast zullen de bewoners een grote omweg moeten maken om aan de andere kant van de Elisabethlaan te komen.


Is er ook gedacht aan de veiligheid in de tunnel? Er is geen vluchtweg of pechstrook voorzien. Wat is er nu al voorzien in geval van een ongeval in de tunnel? Dan hebben we het nog niet over het kostenplaatje van dit ganse project.

(Tussenkomst van Gemeenteraadslid Katty Tournoij tijdens de gemeenteraadszitting van vrijdag 1 februari 2013)
 

Jaarlijkse Hutsepotavond

Zonnekoning wordt keizer.
Het boek ‘De keizer van Oostende’ bevestigt de uitspraak die Vlaams Belang fractieleider Christian Verougstraete al meerdere jaren formuleerde in de Oostendse gemeenteraad, namelijk: Johan Vande Lanotte is de zonnekoning van Oostende en burgemeester Jean Vandecasteele z’n trouwe luitenant.

De verweving van het politiek mandaat van Johan Vande Lanotte met dat van voorzitter van een autonoom gemeentebedrijf en bestuurder van diverse dochterondernemingen leidt onvermijdelijk tot een grijze zone waar al dan niet een perceptie van belangenvermenging ontstaat.

De absolute meerderheid van de sp.a leidt tot politieke arrogantie dat dictatoriale trekjes vertoont. Dat nu juist sp.a-schepenen Bart Bronders en Yves Miroir dit bevestigen wijst op de juistheid van de analyse die het Vlaams Belang al jaren heeft gemaakt.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook de invoering van een deontologische code die de verhoudingen tussen, al dan niet gewezen, ministers en de bestuursmandaten in privé-bedrijven regelt.
Vlaams Belang verbolgen over de komst van derde moskee in Oostende
Wat ons door enkele buurtbewoners reeds gemeld werd, wordt nu door de lokale media bevestigd. Er zijn plannen om in Oostende een derde moskee te openen in de Stuiverstraat.

Het Vlaams Belang staat uitermate negatief tegenover de komst van deze moskee en is ontsteld over deze manier van handelen. Terug is er geen overleg geweest met de buurtbewoners en worden deze voor een voldongen feit geplaatst. Ook de gemeenteraad wist nergens van. Tevens is de komst van deze moskee een zoveelste illustratie dat de stad Oostende verder islamiseert.

Het Vlaams Belang zal niet nalaten om de uitbouw van deze derde moskee aan te vechten.

<< Vorige 1 2 Volgende >>