Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Budget Stad Oostende 2013

Tussenkomst van gemeenteraadslid Christian Verougstraerte over het stadsbudget 2013 - Gemeenteraad 23/03/2013

De bespreking van de eerste budgetwijziging 2013, houdt feitelijk de bespreking in van het budget 2013 ingediend door de huidige meerderheid en is de projectie van het nieuw bestuursakkoord.

In de voorbije gemeenteraad van 1 februari had ik voorgesteld om de beleidsnota, waarin de plannen van het stadsbestuur worden uiteengezet, te bespreken tijdens de huidige gemeenteraad ,op voorwaarde dat wij als oppositie vooraf de algemene beleidsnota of de beleidsnota’s per schepen zouden toegestuurd krijgen. Ik stel echter vast dat U zich hieraan niet houdt en slechts vandaag deze beleidsnota’s aan de oppositie overmaakt.
Dit getuigt geenszins van open beleid en is een aanfluiting van de democratie en van de aangekondigde openheid van beleid.  U bent goed begonnen !

Ik moet in herhaling vallen en zoals de vorige jaren opnieuw vaststellen dat we hier geen geconsolideerd budget ter bespreking krijgen, namelijk dat  het huidig stadsbudget en het budget van het BGB niet samen met het budget van alle autonome gemeentebedrijven  wordt behandeld.

Het is immers onmogelijk om een globaal beeld te vormen van de totale  financiŽle - en vermogenstoestand van de stad als we niet  beschikken  over alle componenten, die het geheel van het stadspatrimonium  en van de schulden uitmaken.
Het opdelen van heel wat belangrijke sectoren in diverse bedrijven,  waarvan het budget later in dit jaar wordt voorgelegd, leidt niet tot een  overzichtelijk geheel.
Door de bevoegde schepen van financiŽn Hilde Veulemans werd bij de bespreking vorig jaar gezegd dat een geconsolideerde balans een interessante piste was. Maar tot op heden zien we dat dit ook heden nog niet is doorgevoerd. Zou het kunnen zijn dat dit niet bewust gedaan wordt om de werkelijke hoegrootheid van de schulden van de stad niet te verdoezelen ?
Belangrijke wijziging in dit budget is de overheveling van de ontmoetingscentra van het OCMW naar de stad.  Wat wel bijzonder opvalt is het feit dat de vorige voorzitter van het OCMW zichzelf ook naar de stad heeft overgeheveld, gezien hij nu zitting heeft in de gemeenteraad. Het blijft dus uitkijken of dit geen maneuver is om zichzelf mogelijks op deze wijze in staat te stellen nog langer gebruik te kunnen maken van zijn favoriete gratis campagnemachine. Opletten geblazen dus !
Zo te zien is deze overheveling  een budgettaire nul operatie, gezien de stijging van de personeelskosten en de werkingskosten gecompenseerd worden door een stijging van de ontvangsten en een vermindering van de dotatie aan het OCMW.
Het Vlaams Belang hoopt dat deze operatie zal leiden tot een noodzakelijke sanering,  tot een meer rationele uitbating  en tot minder politiek misbruik door een rood gekleurde partij.
Mijn collega De Vyt zal bij volgende agendapunten  later hierop nog verder ingaan, maar ik wens toch het accent te leggen op de enorme verliezen die door deze ontmoetingscentra gegenereerd worden en ieder jaar blijven stijgen.
In tijden van economische crisis en besparingen dient hier dringend ingegrepen te worden.  Zonder de essentie van de sociale doelstellingen van de dienstencentra in het gedrang te brengen, dient dit beleid grondig geŽvalueerd te worden en dient opgetreden te worden tegen sociale fraude.
Het gaat immers niet op dat deze centra in oneerlijke concurrentie komen met de plaatselijke horeca en de bestaande culturele organisaties.

In uw huidig budget zet U zoals vorig jaar de tering naar de nering. U kunt echter niet anders, want U hebt in de vorige legislaturen de stad met uw sinterklaaspolitiek en overdreven investeringen opgezadeld met heel wat schulden.
Terecht voert U  besparingen door om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende lasten inzake personeel en pensioen. Dit is het zwaard van Damocles dat  boven het hoofd hangt van alle  gemeenten . Het siert U wel dat U op deze pensioenproblematiek hebt geanticipeerd door  jaren geleden de opbrengsten van dividenden van Telenet en Finiwo in de pensioenkas in te brengen voor een  bedrag van 25 miljoen euro. Het zal in de komende jaren noodzakelijk blijven hierop toe te zien om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenlasten.

Zoals verleden jaar dient U een laag investeringsbudget in.
U kunt echter niet anders, want het wordt elk jaar moeilijker om een budget in evenwicht in te dienen en U zit met torenhoge leningslasten.

Gewone dienst

Het budget sluit met een overschot van 234.133 €, wat  toch 153.654 € lager is dan uw budgetoverschot in 2012 ten bedrage van 387.787 €.

Bij ontleding van de gewone dienst van het budget kunnen we uiteraard afleiden dat bij de uitgaven de personeelskosten en de pensioenlasten stijgen.
Zonder rekening te houden met de overheveling van de ontmoetingscentra dalen de werkingskosten met 0,6 miljoen wat erop wijst dat de doorgevoerde structurele besparingen en efficiŽntiewinsten hun vruchten afwerpen.

De leningslasten ten bedrage van 15.153.921 € blijven hoog en stijgen met 0,9 miljoen. Dit is een kwalijke evolutie die een rood waarschuwingslicht moet doen branden.

Bij de ontvangsten merken we dat de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting licht stijgen met 0,4 miljoen euro wat een tendensverbetering is met vorig jaar, maar ook hier is het opletten geblazen doordat de inchiering niet altijd op dezelfde tijdsstippen gebeurd.

De grootste stijging aan de inkomstzijde en dit ten bedrage van 2,6 miljoen euro komt van de verhoging van de belasting op de tweede verblijven.  Met een belasting op tweede verblijven van 1.000 €  is Oostende de duurste kuststad geworden  voor tweede verblijvers.
De vraag die men zich dan ook moet stellen is of er geen gevaar bestaat dat tweede verblijvers Oostende zullen verlaten en uitwijken naar andere kuststeden  en potentiŽle kopers zich niet zullen laten afschrikken om in Oostende een tweede verblijf aan te kopen. Op termijn zou dit financiŽle gevolgen kunnen hebben voor de stadskas.

De vele bouwprojecten die Oostende  rijk is doen dan ook de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen met 1,1 miljoen euro om te komen tot een totale ontvangst van 39.547.020 euro .

Het zijn dan ook de eigenaars van onroerende goederen die instaan voor het grootste aandeel in de ontvangsten van de stadsbelastingen en het gelag betalen.
Oostende is dan ook met 2000 opcentiemen op de onroerende voorheffing de koploper in vergelijking met de andere centrumsteden. Een eigendom bezitten in Oostende is dan ook een dure aangelegenheid geworden, ook voor de werkende  en spaarzame arbeidersgezinnen.

Buitengewone dienst

Het totale investeringsniveau van 2013 bedraagt 11.698.835 euro, waarvan 9.715.429 euro wordt geleend. De investeringen gefinancierd met eigen middelen bedragen 160.065 euro en komen uit het buitengewoon reservefonds, dat quasi opgebruikt is.

Ik kan dan ook maar vaststellen dat met een schuldenlast van rond de 106 miljoen euro de financiŽle toestand van de stad niet rooskleurig is en dat dringend werk moet gemaakt worden om van Oostende  een financieel gezonde stad te maken.

Algemeen

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben de politieke kaarten in Oostende verlegd. De absolute meerderheid van de SP.A  werd gebroken. De huidige meerderheid is dezelfde gebleven als de vorige, maar de SPA  is haar dominerende rol kwijt en zal meer rekening moeten houden met haar coalitiepartners Open VLD en CD&V.
Ik hoop dat dit ten goede zal komen van een grotere transparantie in het bestuur. De oppositie is gestegen van 9 naar 17 zetels wat de werking van de democratische controle alleen maar kan verbeteren.
Wij hebben ook verloren ten voordele van de N-VA,  maar het kan ons verheugen dat  voor het eerst in de politieke geschiedenis van Oostende de Vlaams- nationale familie met 13 zetels bijna ťťn derde van de Oostendse kiezers vertegenwoordigt.

Zoals voorheen reeds gemeld bezitten we bij deze bespreking  geen geconsolideerde balans.  De budgetten van enkele belangrijke autonome gemeentebedrijven zoals AGSO en de AGHO ontbreken.

1) Het autonoom gemeentebedrijf Vismijn Oostende werd in vereffening gesteld. De stad heeft als borgverstrekker al een bedrag van 1,9 miljoen euro moeten ophoesten en de vraag blijft wat deze vereffening de stad nog zal kosten.

2) Het blijft nog koffiedik kijken naar het resultaat van de bizarre nieuwe constructie rond de uitbating en de promotie van het Kursaal door de VZW Kursaal Oostende en het beheer van het onderhoud van het Kursaal door de NV EKO.
Bij deze constructie werd de democratie met de voeten getreden gezien de oppositie mooi geweerd werd uit de raad van bestuur van deze rechtspersonen. Ik hoor dat de uitbating van het Kursaal “break even” zou draaien, maar zou graag bij de bespreking van het budget van AGSO duidelijke cijfers willen zien.
Of de verkoop van de hotelschool voldoende geld zal opbrengen om de financiŽle problemen van AGSO  op te lossen blijft een groot vraagteken.
In tijden van economische crisis nemen promotoren een afwachtende houding aan en stellen nieuwe projecten uit tot de conjunctuur weer stijgt.
Het blijft dan ook een uitdaging voor  de nieuwe voorzitter van AGSO om  een meer open beleid te voeren en de communicatie met de oppositie te verbeteren .

Steuntrekkers

Het aantal steuntrekkers stijgt van  1.119  naar bijna 1200, wat neerkomt op een stijging van 7%. Opmerkelijk is ook dat 57 % van de steuntrekkers niet-Belgen zijn.  Zou het Sinterklaas - beleid van de vroegere OCMW-voorzitter hiermee kunnen te maken hebben?

Cultuur

Eind 2012 heeft de Grote Post als cultuurcentrum zijn poorten geopend.
Hiermee krijgt Oostende eindelijk wat het al jaren op zat te wachten.
We moeten er wel op waken dat bij het organiseren van activiteiten  het Kursaal en  de Grote Post elkaar aanvullen en niet met elkaar in concurrentie treden.
Belangrijk is ook dat de diverse Oostendse culturele verenigingen tegen betaalbare prijzen accommodatie in de Grote Post zullen kunnen huren.

Het verheugt mij ten zeerste dat mijn voorstel tot de oprichting van een maritiem historisch museum werd opgenomen in het nieuw bestuursakkoord.
Ik ben er stellig van overtuigd dat een museum waarin het rijk maritiem verleden van Oostende – ik denk daarbij aan het Beleg van Oostende, de Oostendse Companie, de Oostendse Kapers, de RMT en de Zeemacht – een bijkomende toeristische trekpleister kan worden. 

Hoge werkloosheidsgraad  en  kansarmoede

Inzake tewerkstelling blijft er nog veel werk aan de winkel. Er worden wel inspanningen gedaan, maar die leiden nog niet tot de gewenste resultaten.
De werkloosheidsgraad in Oostende bedraagt thans 11,11 %, wat torenhoog uitsteekt op het West- Vlaams gemiddelde van 5,5 % en het Vlaams gemiddelde van 6,92 %.
Er moet dus nog extra inspanning gedaan worden om de werkloosheidsgraad in Oostende te doen dalen. Werk is immers de belangrijkste hulpfactor om mensen uit de armoede te halen.

Jonge gezinnen

Zonder tewerkstelling kan U  geen jonge gezinnen in Oostende houden of naar Oostende lokken.
Voor het aantrekken van jonge gezinnen hebt U al een stap gezet in de goede richting via de invoering van  een huur-en aankooppremie .
Ook de terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor jonge gezinnen die een woning kopen en renoveren kan onze steun verkrijgen.

Winkelen en parkeren

Oostende is een aantrekkelijke winkelstad  maar schrikt niet alleen toeristen maar ook Oostendenaars af  om in het hartje van Oostende te komen winkelen omwille van de hoge parkeertarieven. Wij pleiten dan ook voor betaalbare parkeertarieven tijdens de dag en speciale verminderde tarieven ‘s avonds ter ondersteuning van het restaurantbezoek en van het uitgangsleven, zodat ook ‘s avonds Oostende haar vergane glorie van uitgangsstad kan herwinnen.

Transillegalen, drugproblematiek en veiligheid

Het plaatsen van bewakingscamera’s  heeft zijn nut bewezen.
Ondanks een degelijke inzet van ons politiecorps  blijft Oostende een slechte reputatie behouden inzake criminaliteit en veiligheid. Inbraken in huizen en auto’s gebeuren iedere dag en liggen in stijgende lijn.

De steeds toenemende concentratie van vreemdelingen  in bepaalde Oostendse wijken, brengt de leefbaarheid van deze wijken in het gedrang.

De problematiek van de transitillegalen blijft aanhouden. Ook in het voorbije jaar werd Oostende geconfronteerd met transitillegalen die aan de basis lagen van allerlei vormen van overlast en criminaliteit.

Niettegenstaande heel wat middelen worden ingezet tot het terugdringen en het afraden van druggebruik en het  begeleiden van druggebruikers,  blijft het druggebruik  verontrustende vormen aan te nemen en blijft het MSOC een  aantrekkingspool voor druggebruikers. 

Gezien wij ons niet kunnen terugvinden in het door U gevoerde beleid zal het Vlaams Belang dan ook dit budget niet goedkeuren.
 

Terug