Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Toekomstige bestemming van Earth Explorer

Interpellatie van gemeenteraadslid Christian Verougstraete aangaande de toekomstige bestemming van Earth Explorer - Gemeenteraad 01/02/2013

Geachte Collega’s,
 
Op 26 juni 1998 werd in deze gemeenteraad de overeenkomst goedgekeurd tussen de stad Oostende en de GOM West-Vlaanderen betreffende de uitbating van het Dirk Frimout Centrum.
Na heel wat problemen rond ruimtelijke ordening en een procedure bij de Raad van State waarbij de werken lange tijd werden stilgelegd - wat onze stadskas heel wat geld heeft gekost - opende in 2004 Earth Explorer ook Frimoutcentrum genoemd haar deuren als een themapark rond de wetenschappen die de relatie mens-aarde als onderwerp hebben.
 
De stad Oostende die optrad als bouwheer en  dus eigenaar is van het gebouw, verhuurde het complex aan de NV Dirk Frimout Centrum  voor een periode van 99 jaar tegen een symbolische euro per jaar.
Tevens werd in 2003 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad Oostende, de provincie West-Vlaanderen, de GOM West-VL, de stichting Dirk Frimout en Merlin Attractions Management betreffende de realisatie en de uitbating van het Dirk Frimout Centrum – Earth Explorer.
 
Eind 2007 raakte bekend dat de uitbating enorme verliezen leed, deels te wijten aan een managementvergoeding van maar liefst 450.000 € per jaar aan de commerciŽle uitbater Merlin Attractions Management,aan de betaling van hoge royalties en een dalend aantal bezoekers.
 
In 2008 werd de samenwerkingsovereenkomst aangepast en een nieuw principeakkoord gesloten: de managementvergoeding werd verlaagd van 450.000 € naar 9000 € per jaar, de GOM thans POM stond haar 47O1 aandelen af aan Merlin voor een symbolische euro, wat leidde tot een financiŽle kater voor de provincie en de duur van het huurkontrakt met de eigenaar de stad Oostende werd herleid van 99 jaar tot 30 jaar.
 
Het was al lang geweten dat het met de exploitatie van Earth Explorer niet de goede weg opging en dat het aantal bezoekers ieder jaar drastisch daalde. Waar bij de opstart in 2004 het aantal bezoekers 240.000 bedroeg werd in 2012 nog amper 70.000 bezoekers genoteerd.
Via de pers konden we eind december 2012 vernemen dat de uitbater Merlin Entertainment Group zijn attractie wil verkopen en de uitbating stopzetten. 
Dit zou uiteraard als gevolg hebben dat Oostende een toeristische attractie verliest die speciaal gericht was op het aantrekken van publiek het ganse jaar door dus ook buiten het seizoen en bij slecht weer.
 
Graag dan ook antwoord op volgende vragen:
 
  1. Kunt U bevestigen dat Merlin Entertainment Group de uitbating van Earth Explorer beŽindigt en de attractie Earth Explorer te koop stelt?
  2. Houdt dit in dat gezocht wordt naar een nieuwe uitbater of dat de volledige infrastructuur zal verkocht worden zodat het themapark verdwijnt en het gebouw leeg komt te staan?
  3. Hoe staat het met de lopende huurovereenkomst met de stad aangegaan voor 30 jaar in 2008? Overweegt U het contract in der minne te beŽindigen om langdurige leegstand te vermijden?
  4. Indien het gebouw vrij zou komen te staan, welke bestemming wenst het stadsbestuur te geven aan dit complex ? Blijft het een toeristische bestemming, bijvoorbeeld een maritiem historisch museum of zou de bestemming veranderd worden?
 
Het antwoord van de burgemeester luidde als volgt: "Merlin Entertainment Group stopt ermee en zoekt een overnemer. Indien dit in de eerstvolgende maanden niet lukt wordt uitgekeken naar een nieuwe bestemming en wordt onderhandeld om het huurkontrakt met de stad in der minne of bij wijze van dading te beŽindigen."
 
Terug