Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Graffiti in Oostende

Interpellatie van gemeenteraadslid Claude Pinet over het illegaal aanbrengen van graffiti door 'animo', de jongerenafdeling van de sp.a, in de straten van de stad Oostende - Gemeenteraad 27/04/2012

In maart jongsleden werden door een tiental leden van de jongerenafdeling van de sp.a 'animo', in de straten van Oostende, met behulp van een sjabloon een dertigtal graffitischilderingen gespoten. Hierbij werd de slogan 'O2-Oostende.be' op de straatstenen aangebracht, waardoor een stuk openbaar domein werd besmeurd.
Bovendien werd over deze actie een filmpje op het internet verspreid, waarbij de daders te zien zijn, gehuld in een sweater met kap, zodat hun gelaat amper of niet zichtbaar was, wat op zich al niet echt een sfeer van vertrouwen creëert, maar eerder doet denken aan een bende misdadigers.
Aaron Ooms, blijkbaar de woordvoerder van de groep, verklaarde in het Nieuwsblad onder andere, ik citeer: 'In de sp.a en de stad kan er nog heel wat veranderen. Er zijn veel zaken die me ergeren en ik wil dingen wijzigen.' Niet bepaald vriendelijk tegenover zijn rode partijgenoten als je het mij vraagt.
Overigens beweerde hij dat er nog acties zouden volgen en dat volop gebruik zou worden gemaakt van het verrassingeffect. Het 'O2' gedeelte betekent volgens hem 'Zuurstof voor Oostende'.

Wat uitermate verwonderlijk is, is het feit dat de stadsdiensten, de burgemeester incluis, evenals de stadspolitie in het begin helemaal niet op de hoogte waren van de feiten. Slechts na een verhelderend telefoontje werd het stadsbestuur via de burgemeester ingelicht.
Nog meer verbazing: sommige leden van deze graffitibende zouden volgens de pers, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst staan van de Oostendse sp.a. Hun namen werden trouwens reeds uitvoerig in de media vermeld en zijn bijgevolg voldoende algemeen bekend. Logischerwijze kan men dus concluderen dat ook het plaatselijk bestuur van de sp.a hier op de hoogte moet van zijn.
Feit is, dat het spuiten van graffiti bij wet verboden is. Inderdaad: Graffiti aanbrengen zonder toestemming en opzettelijke beschadiging van onroerende eigendommen worden strafbaar gesteld door de Wet van 25 januari 2007. Deze wet is al in voege sedert 2 maart 2007!

Ik citeer letterlijk de wettekst: 'Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van één maand tot zes maanden (bij herhaling binnen de 5 jaar verhoogd tot één jaar voor de graffitispuiter) en/of een geldboete van 26 euro tot 200 euro.
Deze strafbaarstellingen worden geïncorporeerd in het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en aldus ingevoegd in de lijst van misdrijven waarvoor zowel een strafsanctie als een administratieve geldboete mogelijk is (zie artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet). Hierdoor kan het aanbrengen van graffiti en het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende eigendommen ofwel met strafsancties, ofwel met een administratieve sanctie worden beteugeld en' -niet onbelangrijk in dit geval- 'kan er ook opgetreden worden tegen minderjarigen van minder dan zestien jaar.'

Dit volgens artikels 534bis.§1 en 534ter van het strafwetboek.

Of het hier nu gaat om willekeurige jongeren of om leden van een politieke partij, maakt niet uit. De wet is in dezes overduidelijk en iedereen is gelijk voor de wet. Dit geldt ook voor de sp.a.!

Hier zijn strafbare feiten gepleegd en dit in naam van en om propaganda te voeren voor de Oostendse afdeling van de socialistische partij. Wij eisen bijgevolg dat de nodige en wettelijke strafmaatregelen worden toegepast en de zaak niet in de doofpot verdwijnt.


Vragen:
1. Heeft de burgemeester de politie van Oostende ondertussen op de hoogte gebracht van de feiten of is dit via een ander kanaal gebeurd?
2. Zijn de graffitispuiters geïdentificeerd en geïnterpelleerd en is hiervan proces verbaal opgesteld?
3. Zijn er gemeentelijke administratieve sancties genomen tegen de overtreders?
4. Komen de daders nog verder in aanmerking om op de lijst te staan van de sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen?
5. Hoe komt het dat de jongerenafdeling van de sp.a, de burgemeester niet op voorhand heeft verwittigd over deze acties, of er toch op zijn minst toelating voor heeft gevraagd?

Terug