Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Budget Oostende 2012

Tussenkomst van fractieleider Christian Verougstraete over het budget 2012 van de stad Oostende - Gemeenteraad 21/01/2012

Ik moet in herhaling vallen en zoals de vorige jaren opnieuw vaststellen dat:

1) het budget te laat en dus niet volgens de bepalingen van het gemeentedecreet hier ter stemming wordt voorgelegd.

2) we hier geen geconsolideerd budget ter bespreking krijgen, namelijk dat het huidig stadsbudget niet samen met het budget van de diverse autonome gemeentebedrijven en met het budget van het Bedrijf voor Grond en Bouwbeleid wordt behandeld. Het is immers onmogelijk om een globaal beeld te vormen van de totale financiŽle- en vermogenstoestand van de stad als we niet beschikken over alle componenten, die het geheel van het stadspatrimonium en van de schulden uitmaken. Het opdelen van heel wat belangrijke sectoren in diverse bedrijven, waarvan het budget later in dit jaar wordt voorgelegd, leidt niet tot een overzichtelijk geheel.

Het budget 2012 is het laatste budget dat ingediend wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Het is dan ook een typisch “voor- verkiezingsbudget” dat weinig om het lijf heeft en wijst op een uitlopen van een legislatuur.

Het huidig budget brengt echter enkele belangrijke problemen aan de oppervlakte waarmee de toekomstige meerderheid zal geconfronteerd worden, te weten: de blijvende stijging van de personeelskosten en vooral van de pensioenlasten.

In de budgetbesprekingen van de vorige jaren heeft het Vlaams Belang er steeds op gewezen en ervoor gewaarschuwd dat deze meerderheid boven haar stand leeft en in een sfeer van grootheidswaanzin teveel investeringen heeft opgestart.

Waarbij de vorige jaren de meerderheid uitpakte met forse investeringen, zien we dat U voor 2012 het laagste investeringsbudget indient.

U kunt echter niet anders, want het wordt elk jaar moeilijker om een budget in evenwicht in te dienen.

Deze benarde financiŽle situatie zal dan ook de toekomstige meerderheid ertoe verplichten de tering naar de nering te zetten, over te gaan tot het structureel verminderen van de uitgaven en het inperken van de socialistische cliŽntgebonden Sinterklaaspolitiek.
Dit zal onmiskenbaar een verhoging van de belastingen na de gemeenteraadsverkiezingen tot gevolg hebben.


Gewone dienst
Bij ontleding van de gewone dienst van het budget kunnen we uiteraard afleiden dat bij de uitgaven de personeelskosten stijgen met 1,5 miljoen euro of een stijging van 2,67 %. De werkingskosten stijgen met 3,6 % en er zijn ook opmerkelijke stijgingen van de pensioenlasten, die de toekomstige budgetten sterk zullen hypothekeren.

De vraag stelt zich dan ook hoe U deze stijgende pensioenlasten in de toekomst zult kunnen blijven betalen?

De leningslasten blijven op het niveau van 2011 of 114 miljoen euro.

Bij de ontvangsten merken we dat de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting niet stijgen in een evenredige verhouding met de aangroei van de bevolking van Oostende.
Dit is een merkwaardig feit gezien bij een forse stijging van de bevolking men normaal gezien ook een sterke stijging zou moeten hebben van de inkomsten uit de personenbelasting.
Dit fenomeen wijst erop dat de bevolkingstoename niet het gevolg is van het aantrekken van jonge en werkende gezinnen of gegoede gepensioneerden, maar wel van leefloners en vreemdelingen.

De grootste stijging aan de inkomstzijde en dit ten bedrage van 0,9 miljoen euro komt van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor een totaal bedrag van 38.411.958 euro te wijten aan de verdere stijging van het aantal nieuw gebouwde en afgewerkte woningen en appartementen.

Het zijn dan ook de eigenaars van onroerende goederen die instaan voor het grootste aandeel in de ontvangsten van de stadsbelastingen en het gelag betalen. Oostende is dan ook met 2000 opcentiemen op de onroerende voorheffing de koploper in vergelijking met de andere centrumsteden. Een eigendom bezitten in Oostende is dan ook een dure aangelegenheid geworden, ook voor de werkende en spaarzame arbeidersgezinnen.

Buitengewone dienst
Het totale investeringsniveau van 2012 bedraagt 12.647.235 euro, waarvan 8.339.657 euro wordt geleend. De investeringen gefinancierd met eigen middelen bedragen 1.002.604 euro en komen uit het buitengewoon reservefonds.

Dit betekent dat het peil van uw reserves daalt met 1.002.604 euro om te komen tot een reservesaldo van 7.355.525 euro, het laagste bedrag sinds 2006.

Ik kan dan ook maar vaststellen dat de financiŽle toestand van de stad precair en zorgwekkend is en deze situatie het gevolg is van de ongebreidelde investeringsdrang van de voorbije jaren.

Algemeen
Zoals in 2011, is ook het jaar 2012 voor de stad een “annus horibilis” geworden.

1) Het autonoom gemeentebedrijf Vismijn Oostende werd in vereffening gesteld. De stad heeft als borgverstrekker al een bedrag van 1,9 miljoen moeten ophoesten en de vraag blijft wat deze vereffening de stad nog zal kosten. Gans deze vismijnhistorie heeft er ook voor gezorgd dat de aanvoer van vis in de vismijn van Oostende gedaald is met maar liefst 23 %.

2) Het blijft nog koffiedik kijken naar het resultaat van de bizarre nieuwe constructie rond de uitbating en de promotie van het Kursaal door de VZW Kursaal Oostende en het beheer van het onderhoud van het Kursaal door de NV EKO. Bij deze constructie werd de democratie met de voeten getreden gezien de oppositie mooi geweerd werd uit de raad van bestuur van deze rechtspersonen. Tevens blijft het merkwaardig stil rond de evolutie van de ernstige financiŽle problemen van het Kursaal en van AGSO.

3) Het aantal steuntrekkers stijgt van 1.090 naar 1.119, wat neerkomt op een stijging van 3%. Opmerkelijk is ook dat 57 % van de steuntrekkers niet-Belgen zijn. Zou het Sinterklaas - beleid van de OCMW-voorzitter hiermee kunnen te maken hebben?

4) Het hoeft geen betoog dat de Dexia-crisis en de gevolgen hiervan voor de Gemeentelijke Holding het roerend stadspatrimonium van onze stad heeft doen smelten als sneeuw voor de zon. Als tweede grootste aandeelhouder van het land met 557.707 aandelen is de stad dit roerend kapitaal voorgoed kwijt.

Cultuur
Tegen eind 2012 zou de Grote Post als cultuurcentrum zijn poorten openen.
Hiermee krijgt Oostende eindelijk wat het al jaren op zat te wachten.
Belangrijk echter is dat de culturele activiteiten in het Kursaal en in de Grote Post als elkaar aanvullend en niet elkaar beconcurrerend zullen worden geprogrammeerd en hier geen politieke spelletjes zullen worden gespeeld.

Ik blijf herhalen dat ernstig moet gedacht worden om in de toekomst over te gaan tot de creatie van een grootschalig Oostends Museum waarin het rijk maritiem verleden van Oostende Ė ik denk daarbij aan het Beleg van Oostende, de Oostendse Companie, de Oostendse Kapers, de RMT en de Zeemacht zijn plaats zou kunnen vinden.

Hoge werkloosheidsgraad en kansarmoede:
Inzake tewerkstelling is er nog veel werk aan de winkel. Er worden wel inspanningen gedaan, maar die leiden niet tot de gewenste resultaten.
De werkloosheidsgraad in Oostende bedraagt thans 11 %, wat torenhoog uitsteekt op het West- Vlaams gemiddelde van 5,31 % en het Vlaams gemiddelde van 6,65 %. Zonder tewerkstelling kan U geen jonge gezinnen in Oostende houden of naar Oostende lokken. Uw groots aangekondigde beloften van verhoogde tewerkstelling via Oostende @work kunt U niet waar maken. Oostende blijft ook een aantrekkingspool voor kansarmen en steuntrekkers door het gevoerde OCMW-beleid.

Transillegalen, drugproblematiek en veiligheid:
Ondanks de gedeeltelijke implementatie van de voorstellen geformuleerd in het veiligheidsrapport van Professor Brice De Ruyver, zoals het opstellen van een geÔntegreerd veiligheidsplan, het plaatsen van camerabewaking, het opstellen van een zwarte lijst van onrustzoekers en de degelijke inzet van ons politiecorps blijft Oostende een slechte reputatie behouden inzake criminaliteit en veiligheid.

De steeds toenemende concentratie van vreemdelingen in bepaalde Oostendse wijken, zoals bijvoorbeeld de Interbellumwijk, brengt de leefbaarheid van deze wijken in het gedrang. Het is dan ook merkwaardig dat juist na interpellaties van het Vlaams Belang het bestuur opdracht gaf tot het voeren van razzia’s in de wijk en controles op de huisjesmelkerij.

De problematiek van de transitillegalen blijft aanhouden. Ook in het voorbije jaar werd Oostende overspoeld met transitillegalen wat een stijging veroorzaakte van allerlei vormen van overlast en criminaliteit.
Dat het aantal transitillegalen thans zou dalen, heeft te maken met het krachtdadig optreden van de politie en de gevoerde politiek van tijdelijke opsluiting, maar zeker ook met de winterperiode.
De cijfers van dat het aantal illegalen fors gedaald is wordt wel in twijfel getrokken door het CAW.
Een echte duidelijke evaluatie van het gevoerde beleid zal dan slechts kunnen worden opgemaakt na verloop van 1 jaar na de invoering van het Zephyrproject, gezien vooral in de lente en de zomer er een forse stijging is van het aantal illegalen.

Niettegenstaande heel wat middelen worden ingezet tot het terugdringen en afraden van druggebruik en het begeleiden van druggebruikers, blijft het druggebruik verontrustende vormen aan te nemen en blijft het MSOC een aantrekkingspool voor druggebruikers. In de eerste week van januari viel zelfs al de eerste drugsdode.
Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om nog strenger op te treden.

Gezien wij ons niet kunnen terugvinden in het door U gevoerde beleid zal het Vlaams Belang dan ook dit budget niet goedkeuren.

Terug